Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

paulaa
2041 aed2
paulaa
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
paulaa
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
paulaa
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaszydera szydera
paulaa
7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viaszydera szydera
paulaa
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaszydera szydera
paulaa
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viaszydera szydera
paulaa
paulaa
9448 ee05 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
paulaa
9268 44f9
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viaszydera szydera

February 16 2017

paulaa
3621 aee0
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakama1110 kama1110
paulaa
4348 27dc
Reposted frommisterpeter misterpeter viakama1110 kama1110
paulaa
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viakama1110 kama1110
paulaa
Reposted frommeem meem viakama1110 kama1110
paulaa
paulaa
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viakama1110 kama1110
paulaa
6657 ebe7
Reposted fromlittlefool littlefool viakama1110 kama1110
paulaa
0895 f113
Reposted fromcalifornia-love california-love viakama1110 kama1110
paulaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl