Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

paulaa
5179 5713
Reposted fromtfu tfu viakasiapodpucha kasiapodpucha
8525 952c 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaszydera szydera
paulaa
paulaa

April 09 2017

paulaa
8465 495f
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viacheersbaby cheersbaby
paulaa
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix viacheersbaby cheersbaby
paulaa
4008 4cd4 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

April 07 2017

paulaa
2890 e38c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
paulaa
2850 40a7
paulaa
5128 3504 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
paulaa
7471 ed00
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaszydera szydera
paulaa
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0031 35de 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
paulaa
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaburnmyshadow burnmyshadow
2768 49d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacheersbaby cheersbaby
paulaa
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
paulaa
6152 5471
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl